ŽOS BEZPEČNOSŤ, spol. s r. o.
Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava
tel.: +421 33 5567190
fax.: +421 33 5567192
mobil: 0903 720 365
e-mail: riaditel@zosbezpecnost.sk
O nás Ochrana objektov Odborná príprava
Cenník Licencie Kontakt

Odborná príprava osôb

Tisíce osôb pracujú v súkromných bezpečnostných službách (ale i v rámci vlastnej ochrany) v Slovenskej republike. Pracovať v súkromných bezpečnostných službách môžu iba osoby, ktoré spĺňajú podmienky stanovené v zákone  súkromnej bezpečnosti (fyzický vek najmenej 19 rokov pre výkon fyzickej ochrany a pátrania, bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná spôsobilosť, odborná spôsobilosť , spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu). Ďalšie požiadavky pre osoby, ktoré chcú prevádzkovať bezpečnostnú službu (prevádzkovateľ) a osoby zabezpečujúce odbornú prípravu a poradenstvo, stanovuje zákon č. 473/2005 Z.z. v platnom znení.

Zákonnou podmienkou pre prevádzkovanie bezpečnostnej služby a vykonávanie fyzickej ochrany a pátrania  je, že osoba musí byť držiteľom preukazu odbornej spôsobilosti podľa druhu činnosti typu „P“, alebo typu „S“.  

Osoba získa preukaz odbornej spôsobilosti absolvovaním kurzu odbornej prípravy pre príslušný typ preukazu odbornej spôsobilosti  u akreditovanej osoby a úspešným vykonaním skúšky pred  komisiou ministerstva vnútra. Naša poločnosť má postavenie akreditovanej osoby. Akreditácia bola ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. udelená rozhodnutím  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, č. p. AKR -8 -8 /2006  zo dňa 4. júla 2006 podľa nového zákona (spoločnosť  vykonáva odbornú prípravu od roku 2000). Kurz odbornej prípravy absolvovali a skúšky úspešne vykonali stovky záujemcov o získanie preukazu odbornej spôsobilosti. Kurzy prebiehajú v špecializovanej učebni v sídle našej poločnosti. Prednášky v kurzoch vykonávajú vysokoškolsky vzdelaní odborníci a špecialisti  z oblasti práva, bezpečnostných služieb, zdravotníctva a požiarnej ochrany.

Copyright 2020. ŽOS Bezpečnosť spol. s r.o. Powered by Webcredit s.r.o.